Generalforsamling

Fuglebjerg Net afholder ordinær generalforsamling – Torsdag den 16. marts
2023 kl. 19.30 i Kulturladen, Korsørvej 2, 4250 Fuglebjerg med følgende

D a g s o r d e n/R e f e r a t.

01. Velkomst v/formand Jens Finne.
02. Valg af dirigent.
Beslutning: Gunner Hansen blev valgt.
03. Valg af stemmetællere.
Beslutning: Valgt blev: Kirsten Berggren og Jens Peter Larsen.
04. Beretning fra bestyrelsen om Fuglebjerg Nets virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år.
Beslutning: Formandens beretning blev godkendt.
05. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges
generalforsamlingen.
Beslutning: Ingen beslutninger til forelæggelse.
06. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Beslutning: Regnskabet blev godkendt.
07. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Forslag skal indsendes skriftligt til formand Jens Finne, Lærkevænget 11, 4250
Fuglebjerg, – senest den 10. marts 2023.
Bestyrelsen foreslår at der indgås en virksomhedsoverdragelse – mellem Stofa og
Fuglebjerg Net –med virkning fra primo 2024.
• Vi har f.t. følgende aftaler med Stofa:
• Serviceaftale af 2006.
• Administrationsaftale af 2013.
• Samhandelsaftale af april 2017.
• Databehandleraftale af december 2014.
• Allonge vedrørende Low Pay af november 2018.

Beslutning: Formanden gav en supplerende redegørelse for bestyrelsens forslag.
Herefter gav Carsten Haun fra Stofa, en summarisk gennemgang af
”Virksomhedsoverdragelsesaftale” mellem Fuglebjerg Antennelaug (Fuglebjerg Net)
og Stofa A/S.
Efter nogle spørgsmål blev der foretaget en afstemning.
De fremmødte medlemmer 12 stemte alle for en godkendelse af bestyrelsens forslag,
som herefter overgår til behandling på den ekstraordinære generalforsamling –
Torsdag den 30. marts 2023 – kl. 19.30 i Kulturladen, jfr. vedtægternes § 19 stk. 4 –
pkt. 3.

Som følge af ovennævnte beslutning, – blev generalforsamlingen herefter
suspenderet.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.00.

Referent – Jens Finne.