Vedtægter

§ 1. Navn

Laugets navn er – FuglebjergNET

§ 2. Formål

Antennelaugets formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlem­mer­ne med:

a. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler

b. internet og IP-telefoni

c. andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg

Stk. 2. Antennelauget kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet samt administration for andre antenne- og grundejerforeninger.

Stk. 3. Antennelauget kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævn­te ydelser for en periode på maksimalt 7 år.

Stk. 4. Antennelauget kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, sel­ska­ber eller sam­men­slutninger, som har til formål at fremme foreningens formål.

Stk. 5. Antennelauget kan være medlem af Forenede Danske Antenneanlæg.

§ 3. Geografisk område og hjemsted

Antennelauget kan forsyne og optage medlemmer fra følgende områder, der kaldes forsy­nings­om­rådet: (gadenavne, evt. gadenumre samt postnummer(-numre)).

Stk. 2. Antennelauget kan endvidere optage medlemmer med henblik på udbygning af forsyningsområ­det til: (gadenavne, evt. gadenumre samt postnummer(-numre)).

Stk. 3. Antennelaugets aktiviteter omfatter boligområder i Fuglebjerg by samt Hindholmdalen.

Stk. 4. Antennelaugets hjemsted er Fuglebjerg i Næstved kommune.

§ 4. Medlemmer

Som ordinære medlemmer kan optages private husstande, som ejer, lejer eller bebor boliger i antennelaugets forsyningsområde jf. § 3, stk. 1. Medlemskabet gælder for den husstand, der er tilsluttet an­­tenneanlægget.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte husstande har ret til optagelse som ordinære medlemmer, at blive tilslut­tet bredbåndsanlægget og at modtage de i § 2, stk. 1 anførte ydelser mod at betale tilslutnings­afgift, kontingent og andre afgifter.

Stk. 3. Som ekstraordinære medlemmer kan optages private husstande, erhvervs­virk­som­heder eller institutioner, der bor eller har adresse i den/de i § 3, stk. 3 nævnte kommune(r).

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte medlemmer kan optages med henblik på senere at få leveret de ydelser, der fremgår af § 2, stk. 1, at arbejde for tilslutning eller som støttemedlem.

Stk. 5. Enhver privat husstand, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af for­eningen efter stk. 1. Enhver erhvervsvirksomhed eller institution, som er tilsluttet antenneanlæg­get, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 3.

Stk. 6. Medlemskabet er ikke personligt, men tilknyttet den bolig eller lokalitet, hvortil signalforsy­ning leve­res. Ved flytning inden for forsyningsområdet, kan medlemskabet overføres til en anden bo­lig eller lokalitet, der er tilsluttet antenneanlægget, mod betaling af et gebyr.

Stk. 7. Et medlem har pligt til skriftlig at meddele bestyrelsen, at det fraflytter boligen eller udmel­der sig. Indtil meddelelse om fraflytning er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle y­del­ser til foreningen.

Stk. 8. Såfremt et fraflyttet medlem ikke udmelder sig, kan den nye husstand i stedet for indskud over­tage medlemskabet mod betaling af det gebyr, der er fastsat herfor. Såfremt der er restancer for den fraflyttede, som vedkommende ikke betaler, skal det nye medlem betale disse, dog højst et beløb svarende til det ordinære indskud.

Stk. 9. For udlejningsejendomme eller ejendomme med ejerlejligheder kan besty­rel­sen indgå sær­lige aftaler om ydelser og opkrævning af afgifter. Sådanne aftaler skal efter­følgende forelægges for førstkommende ordinær generalforsamling til oriente­ring.

Stk. 10. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer blive tilslut­tet på lige fod med andre medlemmer. Lejeren skal i så fald doku­mentere tilladelse fra ejeren.

§ 5. Levering af ydelser

Alle medlemmer har ret til levering af alle ydelser, antennelauget kan levere. Intet med­lem kan forplig­tes til at aftage nogen ydelser. Medlemskab kan således tegnes og op­retholdes ved alene at be­tale det i § 6, stk. 2 anførte kontingent.

Stk. 2. Antennelaugets ydelser jf. § 2, stk. 1, udbydes i et antal pakker eller tv- og radio­kanaler eller an­dre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom skal fremgå af antennelavets sociale medier.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte ydelser godkendes ved urafstemning eller general­for­sam­ling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan foretage løbende ændringer i de i stk. 2 nævnte ydelser, når den finder det nødvendigt. Beslutninger herom skal efterfølgende forelægges til orientering på den førstkom­men­de ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Skift mellem eller opsigelse af de i stk. 2 nævnte ydelser kan ske i årets løb. Bestyrelsen fast­sætter terminer herfor samt regler for tilmelding og framelding.

Stk. 6. Antennelauget leverer signaler og forbindelser til tilslutningsstander tæt på med­lemmets bolig. Det er foreningens ansvar, at den tekniske kvalitet på tilslutningsste­det er i orden efter bedste bran­chestandarder. Placering af tilslutningsstander og den tekniske kvalitet fastsættes af bestyrelsen, hvis afgørelse dog kan indankes for gene­ralforsamlingen.

§ 6. Betaling for medlemskab og ydelser

Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3, tilslutningsafgift og andre afgifter og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3 dækker udgifter til foreningens drift, administra­­tion, vedligehol­delse og udbygning.

Stk. 3. Afgifter kan bl.a. omfatte programafgifter og ophavsretlige vederlag til Copy­dan, Koda m.fl. samt moms.

Stk. 4. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte gebyrer for ydelser.

Stk. 5. De i stk. 1 – 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrel­sen, der fastsæt­ter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på de sociale medier.

§ 7. Andre pligter for medlemmerne

Medlemmerne er pligtige til uden vederlag eller erstatning at tåle gravearbejde samt placering af kab­ler, forstærkere, standere m.v. ved eller på deres ejendom.

Stk. 2. Ved gravearbejde og placering af tekniske installationer er foreningen pligtig til bedst muligt at retablere området.

Stk. 3. Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre foreningens kab­ler, forstærkere og standere m.v. på og uden for egen ejendom.

Stk. 4. Eventuelle beskadigelser af foreningens eller medlemmernes anlæg skal straks indberettes til bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til at etablere stikledning til den i § 5, stk. 6 nævnte tilslutningsstander samt udskifte den ved eventuelle fejl.

Stk. 6. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de i stk. 5 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlæg­get. Sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.

Stk. 7. Antennelauget skal tilbyde medlemmerne etablering, kontrol og reparation af de i stk. 5 og 6 nævnte installationer. Medlemmerne afholder udgifterne hertil.

Stk. 8. Medlemmerne skal tillade Antennelauget og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikled­ning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.

Stk. 9. Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til bred­bånds­an­læg­get.

Stk. 10. Såfremt et medlem forser sig mod stk. 8 eller 9 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forhol­det og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrel­sen afbryde signalforsy­nin­­gen, kræve erstatning, ekskludere medlemmet og foretage politianmeldelse.

§ 8. Udmeldelse

Et medlem kan udmeldes af antennelauget med et varsel på – løbende måned + 1 måned.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til antennelaugets bestyrelse.

Stk. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af antennelaugets for­mue eller at få forudbetalt kontingent tilbagebetalt.

Stk. 4. Ved udmeldelse er medlemmet pligtig til at betale sin forholdsmæssige andel af antennelaugets eventuelle nettogæld opgjort på datoen for regnskabsåret udløb. Beløbet forfalder til betaling senest 1 måned efter udmeldelsens ikrafttræden.

Stk. 5. Ansvar for de i § 7, stk. 3 anførte pligter og § 7, stk. 9 anførte handlinger bortfalder ikke ved udmeldelse.

§ 9. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion

Såfremt et medlem ikke betaler de ydelser efter § 6 eller overholder de i § 7 nævnte forpligtelser, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalfor­syningen og evt. eksklude­re medlemmet.

Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig advarsel, der påtaler forholdet og giver mindst 14 dage til at bringe forholdet i orden. Såfremt medlemmet ikke reagerer på den skriftlige advarsel og bringer forhol­det i orden, kan bestyrelsen sende en rykker med 10 dages varsel til at bringe forhol­det i orden. Det kan heri eller i senere skrivel­ser anføres, at bestyrelsen efter fristens udløb når som helst kan afbryde forsyningen og foreta­ge eksklusion.

Stk. 3. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbe­taling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslut­ningen.

Stk. 4. Medlemmet kan appellere eksklusion og afbrydelse af forsyningen til først­kommende ordinæ­re generalforsamling.

Stk. 5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til beta­ling af ydelser eller overholdelse af pligter, særligt de i § 7 nævnte for­pligtelser.

§ 10. Teknisk anlæg

Antennelauget ejer og driver et bredbåndsanlæg, der kan modtage og distribuere de i § 2, stk. 1 nævn­te ydelser til foreningens medlemmer. Anlægget kan distribuere via coaxkabel og/eller lysleder.

Stk. 2. Antennelauget kan eje, medeje, leje og drive coax- eller lyslederkabler, der kan forsyne eget an­læg med signaler. Det samme gælder tekniske installationer nødven­dige hertil.

Stk. 3. Antennelaugets anlæg skal leve op til aktuelle tekniske standarder og ved­li­ge­hol­des, så det til stadighed kan levere forsyning i høj kvalitet.

Stk. 4. Bestyrelsen er pligtig at holde sig orienteret om den tekniske udvikling og at stille forslag til generalforsamlingen om vedligeholdelse, opgradering og investering i nye tekniske muligheder.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for den tekniske over­vågning af anlægget.

Stk. 6. Bestyrelsen skal indgå aftaler med eksterne leverandører om løbende ved­li­ge­hol­delse af det tekniske anlæg. Ingen aftaler kan have en løbetid på over 3 år, med­mindre det er godkendt af ge­neralforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og lø­bende ajourføres i overensstemmelse med AFO’s vejledende, tekni­ske retningslinjer.

Stk. 8. Bestyrelsen sørger for, at bredbåndsanlægget er tilsluttet brancheaftalen AFO: Aftalen på Fæl­lesantenne Området, og at vedligeholdelse og udbygning af anlægget sker efter de retningslinjer og normer, der er vedtaget eller godkendt af AFO. Herunder, at eksterne leverandører jf. stk. 6 er med­lem af AFO og overholder AFO’s standarder.

§ 11. Udbygning og udvidelse af anlægget

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte udbygning af anlægget med nye tek­niske muligheder eller udvidelse af anlægget til nye geografiske områder.

Stk. 2. Forslag efter stk. 1 skal indeholde en beskrivelse af såvel tekniske forhold og muligheder som finansieringen heraf. Forslag skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 3. Medlemmerne er pligtige til årligt at indbetale et af generalforsamlingen fastsat bidrag, even­tuelt fastsat for et begrænset antal år, til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer (opgrade­ring, udbygning og fornyelse af antenneanlægget) efter stk. 1. Generalforsamlingen kan på den or­dinære generalforsamling ændre størrelsen af bidrag. Ved udmeldelse eller eksklusion påhviler for­pligtelsen til indbetaling af indskud medlemmet i en femårig periode, der regnes fra vedtagelsen af bidraget, dog højest for den resterende periode for det pågældende bidrag, hvis bidragsforpligtel­sen er tidsbegrænset efter 1. punktum. Ved udmeldelse i forbindelse med fraflytning kan medlem­met frigøres fra forpligtelsen, hvis den nye husstand bliver medlem af foreningen og dermed over­tager forpligtelsen.

§ 12. Valg af tv- og radiokanaler og pakker

Antennelauget skal sikre alsidighed ved programvalg, så der tages hensyn til mindretals­interesser.

Stk. 2. Valg af programmer kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering for førstkommen­de ordinære generalforsamling.

§ 13. Valg af udbyder af internet

Antennelauget kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af inter-net­ydel­ser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtids­sikrede.

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbe­slutning eller fo­re­tages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommen­de ordinære generalforsamling.

§ 14. Samarbejde med andre anlæg eller udbydere

Generalforsamlingen skal efter forslag fra bestyrelsen godkende aftaler om samdrift af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller etablering af fælles signalforsyning med anten­neanlæg tilhørende anden ejer. Forslag skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 15. Fælles bestemmelser om eksterne ydelser

Forslag til aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal i hovedtræk forelægges og refereres på generalforsamlingen.

Stk. 2. Aftaler og kontrakter jf. § 11 – 14 skal på anfordring kunne gennemses af et­hvert medlem, der eventuelt skal skrive under på en erklæring om, at indholdet ikke må refereres uden for fore­nin­gen.

Stk. 3. Ydelser, som leverandører eller antennelauget stiller til vederlagsfrit rådighed for medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, skal fremgå af bestyrelsens beretning til generalfor­samlingen eller af årsregnskabet.

§ 16. Information og kommunikation

Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om antennelaugets forhold, herun­der især takster, programmer, rettigheder og pligter på en hjemmeside, som antennelauget driver.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve pr. e-mail til medlemmer, der ønsker at modtage så­danne.

Stk. 3. Meddelelser til og fra bestyrelsen skal være skriftlige. E-mail sidestilles med skriftlig medde­lelse.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for antennelaugets hjem­meside og information til medlemmerne.

§ 17. Administration og medhjælp

Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af opgaver med informa­tion, vedligeholdelse af anlægget, administration m.m.

Stk. 2. Ved antagelse af lønnede medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiverfunktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgi­veransvar m.m.

Stk. 3. Bestyrelsens kompetence til at træffe beslutninger efter disse vedtægter, kan ikke overdrages til lønnede medarbejdere.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre foreninger eller virksomheder om udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver.

§ 18. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er antenenlaugets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dags­orden, tid og sted samt regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år eller med oplysning om, hvor og hvornår dette er frem­lagt.

Stk. 4. Indkaldelse skal ske skriftligt ved omdeling til alle medlemmer eller udsendelse af e-mail til med­lemmer, samt annoncering i en lokal avis. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjem­meside, skal indkaldelsen gengives på disse.

Stk. 5. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på informationskanalen eller hjemmesiden, hvis antennelauget driver en sådan.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde føl­gende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning fra bestyrelsen om antennelaugets virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år

4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges general­forsamlingen

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre af­gifter

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt.

Stk. 7. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før ge­neralforsamlingen. Fristen skal bekendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen.

Stk. 8. Under pkt. 3 eller 5 skal bestyrelsen orientere om honorarer eller andet, be­styrelsesmedlemmer har modtaget fra antennelauget, og evt. ydelser, bestyrelsesmed­lemmer har modtaget fra leverandører eller andre firmaer.

§ 19. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 procent af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med varsel på mindst 10 dage, og den skal afholdes senest 30 dage efter, at en begæring er modtaget.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som anført i § 18, stk. 4.

Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum inde­holde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen, jf. stk. 1.

4. Eventuelt.

§ 20. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af diri­genten.

Stk. 2. En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 3. Alle medlemmer af en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun 1 stemme. Medlemmer, som er i restance med betalinger til for­eningen, kan ikke stemme.

Stk. 4. Ekstraordinære medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 5. I udlejningsejendomme har lejer stemmeret for egen tilsluttede husstand.

Stk. 6. Herudover har udlejeren 1 stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun af­give 1 stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsom­råde.

Stk. 7. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et – andet medlem.

Stk. 8. Bestyrelsen etablerer adgangskontrol for at sikre, at de i stk. 3 – 7 nævnte be­stemmelser over­­holdes. Fuldmagter afleveres til adgangskontrollen, der videregiver dem til dirigenten. Bestyrel­sen udleverer stemmesedler. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler og fuldmagter.

§ 21. Bestyrelsen

Antennelauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på ordinære ge­neralforsamlinger, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlem­mer er på valg i ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øv­rige poster mel­lem sig: Kasserer/økonomiansvarlig, sekretær/referent, tilsynsførende med tekniske anlæg og an­svarlig for information og hjemmeside (webmaster).

Stk. 3. Bestyrelsen leder alle antennelaugets anliggender mellem generalforsamlinger og kan træffe alle de beslutninger, der ikke er henlagt til urafstemning eller generalfor­samlingen eller som strider mod disse vedtægter eller beslutninger vedtaget ved uraf­stemning eller generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen har pligt til at træffe de beslutninger og fremsætte de forslag, der fremgår af denne vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsens protokol medbringes på generalforsamlingen, hvor den på forlan­gende forevises for dirigenten. Foreningens revisorer kan ligeledes forlange indsigt i protokollen. Dirigenten og revisorerne har ikke adgang til at læse beslutninger, der vedrører personlige eller fortrolige forhold.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen kan yde honorarer og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgår i ge­neralforsamlingens godkendelse af dette.

Stk. 9. Bestyrelsen repræsenterer antennelauget udadtil og i FDA, Forenede Danske An­tenneanlæg.

§ 22. Tegning

Formanden tegner i almindelighed antennelauget udadtil, i forhold til medlemmer og le­verandører.

Stk. 2. Kassereren kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer ret til at tegne antennelauget på særlige om­råder.

Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura til andre personer i forbindelse med indgå­else af administra­tionsaftaler.

Stk. 5. Antennelauget tegnes i øvrigt af formanden eller i hans fravær næstformanden sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem.

§ 23. Økonomi

Antennelauget ejer det tekniske anlæg, der er dens vigtigste aktiv. Andre aktiver er eventuelle andele af andre installationer, indskud i banker, tilgodehavender og de lø­bende ydelser, medlemmerne er forpligtet til at betale.

Stk. 2. Antennelaugets likvide midler placeres på en eller flere driftskonti, der sikrer likvi­ditet til at be­tale foreningens løbende forpligtelser. Midler placeres i øvrigt til bedst mulig forrentning i et pengeinstitut og værdipapirer.

Stk. 3. Antennelauget kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser. For­eningens aktiver jf. stk. 1 kan stilles som sikkerhed for lånet. I denne forbindelse kan gives forskrivning eller virksomhedspant til långiver på fremtidige betalinger fra medlemmerne.

Stk. 4. Antennelauget hæfter kun for sine forpligtelser med den af antennelauget til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke antennelaugets medlemmer eller bestyrelsen no­gen personlig hæftelse.

Stk. 5. Antennelauget er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab hidrørende fra levering af eller driftsforstyrrelser vedrørende antennelaugets ydelser.

§ 24. Økonomisk forvaltning

Bestyrelsen skal til enhver tid kunne dokumentere antennelaugets adkomst til dens aktiver og fører derfor en fortegnelse over de investeringer, der er gjort i foreningens tekniske anlæg, herunder de reparationer og opgraderinger, der er foretaget i anlægget, her­under tilbud, bekræftelser, kontrakter, fakturaer m.m. Denne dokumentation må ikke makuleres før den pågældende del af anlægget er gået ud af drift.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af antenneanlægget. Sådanne aftaler skal godkendes af en generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der forpligter antennelauget til at betale et be­løb, når aftalen ophører.

Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre antennelauget ubetinget ejerskab til alle moderniseringer og udvidelser af antenneanlægget.

Stk. 5. Indtægts- og udgiftsbilag skal opbevares i 5 år og derefter kasseres. Sådanne bilag kan dog destrueres straks efter generalforsamlingens godkendelse af regnska­bet, såfremt de scannes eller på anden måde digitaliseres til en fil, der kan opbevares i stedet.

Stk. 6. Regnskaberne opbevares mindst 5 år og bør i digitaliseret form opbevares så længe regnskabet indeholder dispositioner, der har betydning for dokumentation af antennelaugets anlæg.

§ 25. Forsikring

Bestyrelsen skal tegne forsikring, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i antennelaugets tjeneste, bestyrelsesansvar, antennelaugets erstat­nings­an­svar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer.

Stk. 3. Forsikringsdækningen skal fremgå af årsberetning eller årsregnskab.

§ 26. Regnskab og revision

Antennelaugets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen så betids, at det kan fore­lægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Regnskabet gennemgås tillige af to generalforsamlingsvalgte, kritiske reviso­rer, der sikrer, at bestyrelsens dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det og skal ske mindst én gang årligt.

Stk. 4. Kritiske revisorer vælges af generalforsamlingen for to år med en hvert år. Revisor­sup­ple­ant vælges hvert år for et år.

§ 27. Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at 2/3 af antennelaugets medlemmer stem­mer herfor.

Stk. 2. Er 2/3 af antennelaugets medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling efter bestemmelserne i § 19, stk. 2. På en sådan generalforsamling kan ved­tægtsændringen besluttes med 2/3 af de ved mødets start tilstedeværende stemmer.

§ 28. Antennelaugets ophør

Antennelaugets opløsning, herunder salg af anlæg eller sammenslutning med en anden forening, skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. På den første generalforsamling kræves, at 2/3 af antennelaugets medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af antennelaugets medlemmer ikke til stede, men stemmer et almindeligt flertal for opløsning, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 måneder efter den første generalforsamling.

Stk. 3. Såfremt almindeligt flertal stemmer for opløsning på den første generalforsamling, skal bestyrelsen:

A. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod antennelauget skal være antennelauget i hænde inden 3 måneder.

B. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede krav, således at de er antennelauget i hænde inden 3 måneder.

C. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af antennelaugets aktiver herunder særligt det tekniske anlæg m.m.

D. Udarbejde forslag til hvorledes antennelaugets formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen med oplysning om de skattemæssige konsekvenser heraf.

Stk. 4. På den anden generalforsamling kan opløsningen besluttes med 2/3 af de ved mødets start tilstedeværende stemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen forelægger punkterne stk. 3 pkt. A.-D. til beslutning, og generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg, der endeligt udfører generalforsamlingens beslutninger, og senest 3 måneder efter denne generalforsamling sender en skriftlig meddelelse til alle antennelaugets medlemmer om den endelige afvikling.

Disse love og vedtægter er forelagt på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2013 og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. april 2013.

Formand: Jens Finne

Næstformand: Flemming Wilton Hansen

Kasserer: Jeanette Vindelev

Bestyrelsesmedlem: Klaus Rytter Larsen

Bestyrelsesmedlem: Max Petersen